top of page

大博爾阿卡貝拉合唱團

老師:Voco Novo人聲樂團 - 雙雙

 

日期:每主日 17:30 ~ 19:00

            

對象:18-35 歲愛阿卡貝拉的青年

 

地點:南松山天主堂大博爾祈禱室                     (台北市南京東路五段352號B1)

 

bottom of page